תקנון ותנאי שימוש בשירות Loveme.co.il
 

:כללי:

1. Loveme.co.il (לעיל ולהלן: "השירות" או "האתר") הינו אתר, אפליקציית אנדרואיד, אפליקציית אייפון ואתר מותאם המשמש להיכרויות והמופעל על ידי גרטלר-דוידוב תקשורת (להלן ולעיל: "השותפות").

2. השותפות אינן מתחייבות לתמוך בכל המכשירים הסלולריים, המחשבים, צגי המחשב השונים ומערוכת ההפעלה ע"י הפלטפורמות השונות בשירות.

3. תקנון זה מסביר את תנאי השימוש בשירות והינו חוזה בין המשתמש בשירות אשר הינו כל גולש הנמצא בשירות בין אם הוא נרשם לשירות ע"י דוא"ל או פייסבוק ובין אם הוא צופה בתוכן מבלי שנרשם (להלן: "המשתמש") לבין השותפות לכל דבר ועניין. בנוסף, יובהר, כי הוראות התקנון ותנאי שימוש אלו חלים בשינויים המחויבים גם על משתמשים שהשותפות ראתה לנכון ליתן להם מנוי חינם (בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לתקופה בלתי מוגבלת).

4. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים. 

5. השימוש בשירות כפוף לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.

6. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על עליך בלבד. שימוש בשירות מבטא את הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן ואת אישורך כי קראת את התנאים וכי הם ברורים לך. 

7. תנאי השירות נתונים לשינוי בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות אשר לה הזכות להפסיק את השירות בהודעה מראש שתינתן למשתמשי השירות.

8. הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר כולל הכתוב בעמוד "שאלות ותשובות" באתר.

9. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

10. קטינים אינם רשאים לעשות שימוש בשירות.

11. על ידי רישומך ו/או הצטרפותך ו/או רכישת מנוי לשירות הנך מאשר כי מלאו לך 18 שנים. חשוב לשים לב כי הזנת גיל שקרי כאשר הנך מתחת לגיל 18 בינה עבירה פלילית ותהיה חשוף בגינה לתביעה אזרחית ו/או פלילית.

12. השותפות שומרת על זכותה להשעות באורח מיידי ו/או להפסיק את גישת המשתמש לשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא מתן הודעה.

השירות:

13. כרטיס ההכרות של המשתמש לרבות כל מידע שסיפק כגון תמונותיו יהיה גלוי לכלל הגולשים בשירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המידע אודות המשתמש יהיה גלוי גם במנועי חיפוש כגון גוגל ובינג.

14. משתמש יוכל לבצע פעולות בכרטיסו בכל הפלטפורמות של השירות הן באמצעות אפליקציית האייפון, אפליקציית האנדרואיד, האתר המותאם ואתר האינטרנט. יתכן שהיו הבדלים בין הפעולות ו/או היישומים האפשריים בין הפלטפורמות השונות.

15. השימוש בשירות הינו אישי ולא ניתן להעברה לאחר. 

16. השימוש בשירות, לרבות בכרטיס המשתמש והכיתוב על גבי תמונות, הינו בעברית ו/או באנגלית בלבד. למען הסר ספק, כרטיס משתמש הכולל כיתוב בשפה שאינה עברית ו/או אנגלית לא יאושר ו/או יימחק התוכן שאינו בעברית ו/או אנגלית.

אופן ההרשמה לשירות:

17. ההרשמה לשירות נעשית או באמצעות חשבון פייסבוק או בהזנה של דוא"ל חדש (קרי, אשר אינו מופיע ו/או פעיל בשירות) וסיסמה.

הרשמה באמצעות דוא"ל וסיסמה:

18. בכניסה הראשונה לאחר הרשמה יידרש המשתמש להזדהות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא שהוזנו בעת הרישום כאמור (לעיל ולהלן :"הכניסה הראשונה"). לאחר הכניסה הראשונה, הכניסה תתאפשר למשתמש באופן אוטומטי ללא צורך בהליך זיהוי כלשהו. כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה תשמש את השירות לצורך משלוח התראות והודעות למשתמש על פעילות בשירות. המשתמש רשאי בכל עת להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני מרשימת התפוצה של האפליקציה באמצעות כל אחת מהאפשרויות כדלקמן:

18.1. כניסה לעמוד הגדרות הדואר של המשתמש תחת מסך ההגדרות באפליקציה וכיבוי ההתראות.

18.2. פניה לשירות הלקוחות בעמוד צור קשר של האפליקציה.

18.3. פניה לשירות הלקוחות בטלפון 072-2700770.

19. המשתמש יוכל לבצע יציאה מהמערכת בכל עת. לאחר יציאה מהמערכת יידרש להזין שוב את הדוא"ל והסיסמה.

הרשמה באמצעות פייסבוק:

20. בעת הרישום לשירות דרך אתר פייסבוק על הנרשם לאשר מסירת פרטים מחשבון הפייסבוק שלו לשירות בכפוף לכללים של אתר פייסבוק. כתובת הדואר האלקטרוני של הנרשם דרך אתר פייסבוק תשמר במערכת השירות. לאחר הרישום תישלח למשתמש סיסמא אישית לצורך כניסה גם באמצעות דוא"ל וסיסמה(שלא באמצעות אתר פייסבוק). כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה תשמש את השירות לצורך משלוח התראות והודעות למשתמש על פעילות באתר ו/או באפליקציה והודעות. המשתמש רשאי בכל עת להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני מרשימת התפוצה של האפליקציה באמצעות כל אחת מהאפשרויות כדלקמן:

20A. כניסה לעמוד הגדרות הדואר של המשתמש תחת מסך הגדרות באפליקציה וכיבוי ההתראות.

20B. פניה לשירות הלקוחות בעמוד צור קשר של האפליקציה.

20C. פניה לשירות הלקוחות בטלפון 072-2700770. 

20D. הפעלת קישור הסרה מרשימת התפוצה בתחתית המייל.

21. משתמש אשר נרשם דרך פייסבוק יקבל התראות על פעילות באתר דרך שירות ההתראות של פייסבוק (להלן: "התראות בפייסבוק").

22. המשתמש יוכל להסיר את ההתראות בפייסבוק דרך הגדרות האפליקציה בפייסבוק בלבד.

23. משתמש אשר נרשם לשירות דרך פייסבוק ו/או חיבר בין חשבון הפייסבוק שלו לשירות, מאשר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים כי המידעים הבאים אשר מצויים בחשבון הפייסבוק שלו יופיעו בכרטיס המשתמש שלו באתר: שם, תאריך לידה, מין, רשימת חברים, נטייה מינית, תמונות המשתמש, תחומי עניין, עיר מגורים, לייקים וכל מידע אחר שהשותפות תמצא לנכון. השותפות תשתמש במידעים הבאים לאחר שהמשתמש אישר זאת לפייסבוק. השותפות תוכל לעשות במידעים הנ"ל, כולם או חלקם, שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בכולו או חלקו  ולהציגו ו/או להציבו בדרך בה תמצא לנכון להציגו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין האתר מתחייב להשתמש ו/או להציג מידעים אלו, כולם או חלקם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לשותפות זכות להשתמש במידע מחשבון הפייסבוק של המשתמש במשולב עם מידע אשר סיפק המשתמש בכרטיס ההכרות שלו באתר  והכל גם בכפוף למדיניות פייסבוק המשתנה מעת לעת.

24. המשתמש יודע ומאשר כי ברישום דרך פייסבוק השותפות תוכל להחליט לאשר רישום לשירות רק למשתמשים אשר עומדים בתנאי סף אשר ייקבעו על ידה (לעיל ולהלן: "תנאי סף לנרשמים דרך פייסבוק"), שביניהם, כמות תמונות מינימלית, כמות חברים מינימלית, כמות תחומי עניין מינימלית, הזנת דוא"ל ועוד תנאי סף לנרשמים דרך פייסבוק  אשר ייקבעו ע"י השותפות ונתונים לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תכלית השירות:

25. מטרת השירות הינה היכרויות בלבד, וכל שימוש אחר - לרבות, אך לא רק - שימוש בעל אופי מיני ו/או ארוטי, הינו אסור בהחלט, והשותפות שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה של משתמש לשירות ו/או להגיש כנגדו תביעה בגין נזקים תדמיתיים ו/או נזקים אחרים שיגרמו לה בשל שימוש לא ראוי בשירות.

המשתמשים:

26. בין משתמשי השירות ניתן להבחין בין משתמשים שאינם רשומים, משתמשים רשומים ומשתמשים מנויים, כמפורט להלן, והכל נתון לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות:

27. משתמש שאינו רשום יכול לצפות בכרטיסים של משתמשים רשומים ומשתמשים מנויים, הוא לא יופיע להם ברשימת ה"צפו בי"  ולא יכול לבצע פעולות באתר כגון חיפוש, שליחת הודעה, ביצוע התאמות ועוד.

28. משתמש רשום לשירות הינו משתמש אשר נרשם לשירות בחינם ופתח כרטיס משתמש. למשתמש רשום, האפשרות, בין היתר, להעלות תמונות, להופיע בתוצאות החיפוש, לשלוח "קריצות" פעם בשעה (בכפוף לכך שרק משתמשים רשומים שהעלו תמונות יוכלו לשלוח "קריצות") . יובהר כי משתמש רשום שתמונתו לא אושרה ו/או שלא העלה תמונה לאתר לא יוכל לשלוח "קריצות" . למען הסר ספק יודגש כי משתמש רשום לא יוכל לקרוא הודעות ממשתמשים שאינם מנויים וההודעות יוצגו לו מוצפנות. הודעות ממשתמשים מנויים יוצגו במלואם והוא יוכל להתכתב איתם באופן חופשי.

29. משתמש מנוי לשירות הינו משתמש אשר רכש מנוי לשירות או קיבל מהשותפות מנוי חינם והמנוי שלו בתוקף. המנוי מאפשר הרחבה של השירות אותו מקבל המשתמש הרשום וכולל בנוסף שליחה, קבלת הודעות וצ'ט אונליין .

30. משתמש מנוי יוכל לתקשר באופן מלא עם כל משתמשים האתר הפעילים. משתמש רשום יוכל לתקשר באמצעות קריצות בלבד ולשלוח הודעות למנויי האתר. 

פתיחת כרטיס משתמש:

31. משתמש שיבחר לפתוח כרטיס היכרות יתבקש להשיב על מספר שאלות (לעיל ולהלן: "שאלון להגדרת כרטיס המשתמש"), כגון: שם משתמש, מינו, גילו, טווח הגילאים של בן או בת הזוג אותם יחפוץ להכיר, אזור מגוריו, העדפותיו המיניות וכיו"ב. לשותפות שמור שיקול הדעת הבלעדי להוסיף ו/או לשנות ו/או להסיר שאלות מנוסח השאלון להגדרת כרטיס המשתמש.

32. טרם מילוי השאלון להגדרת כרטיס משתמש על המשתמש בשירות לבחור סיסמה ושם משתמש לשימוש בשירות. לגבי משתמש שנרשם דרך פייסבוק המערכת תבחר עבורו סיסמה שתשלח אליו בדוא"ל.

33. השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר או שלא לאשר את פתיחת כרטיס המשתמש.

34. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי שיהא בכך כדי להטיל אחריות על השותפות, מובהר כי השותפות לא תאשר פתיחת כרטיסי משתמשים אשר יכללו מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות למשלוח מסרים מידיים, תכנים לא הולמים, תכנים פרסומיים, פניות לקטינים, הפניות לשירותי מין בתשלום, תוכן בשפה שאיננה עברית או אנגלית, או תוכן בלתי ברור (להלן: "תוכן אסור").

35. השותפות רשאית למחוק את תוכנו של כרטיס משתמש שיכלול תוכן אסור כך שיימחק התוכן האסור ו/או הכרטיס כולו.

36. השותפות תאשר או תפסול כרטיס משתמש בתוך כ- 48 שעות ממועד מילוי השאלון להגדרת כרטיס המשתמש.

37. השותפות תהא רשאית למחוק כרטיס משתמש אם תסבור כי הפרטים אשר צויינו בשאלון להגדרת כרטיס המשתמש אינם נכונים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

38. צירוף תמונה לכרטיס משתמש כפוף לאישור השותפות. השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר או שלא לאשר את צירוף התמונה. תמונה שתאושר תצורף לכרטיס בתוך כ- 48 שעות ממועד שליחתה על ידי המשתמש. בכפוף לכתוב לעיל, משתמש אשר עבר את תנאי הסף לנרשמים דרך פייסבוק  יוכל להעלות לאתר תמונות מחשבון הפייסבוק שלו באופן עצמאי ללא אישור השותפות. מבלי לגרוע מכלליות הכתוב לעיל, השותפות שומרת לעצמה את הזכות לדחות תמונות שאושרו לפני כן. לשותפות זכות לבדוק מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את אוטנטיות התמונה שהעלה המשתמש. אין בכך כדי להטיל על השותפות לבצע בדיקה כאמור ואין בכך להטיל עליה אחריות בעניין.

39. משתמש לא יוכל למחוק תמונה שאושרה או ממתינה לאישור אם אין לו תמונות נוספות באתר.הוא יוכל לעשות כן לאחר שתאושר תמונה אחרת שלו ע"י השותפות.

40. השותפות לא תאשר הצגת תמונות אשר לדעתה אינן תמונותיו של בעל הכרטיס - ובכלל זה תמונות של ידוענים, תמונות בעלות אופי מיני, הנפשות, תמונות בעלי חיים, תמונות ילדים וכיו"ב.

41. פתיחת כרטיס משתמש שאושר על ידי השותפות כאמור, יהווה אישור מפורש של המשתמש בעל הכרטיס להשתמש בכרטיסו, תוכנו ותמונתו לצורך הצגתו למשתמשים נוספים במסגרת הצעתנו להכרות ביניהם ולצורך מטרות שיווקיות של האתר (לעיל ולהלן :"אישור שימוש בכרטיס"). בנוסף יהווה הדבר אישור לקבלת הצעות הכרות עם משתמשים אחרים, שישלחו מעת לעת מטעם האתר לפי שיקול דעתה המלא של השותפות.

42. משתמש רשאי להיכנס לכרטיס המשתמש שפתח ולצפות בהודעות שנכתבו לו בידי משתמשים אחרים. מובהר, כי רק למשתמש שפתח את כרטיס המשתמש האפשרות לצפות בהודעות שהשאירו משתמשים אחרים בכרטיס המשתמש.

תנאי השימוש בשירות:

בשימוש בשירות הינך מצהיר כי:

43. מלאו לך 18 שנים לפחות.

44. המנוי משמש אותך ו/או נרכש על ידך לצרכים פרטיים.

45. המידע שהינך מספק לשותפות בעת ההצטרפות לשירות ו/או רכישת המנוי הוא נכון, מדויק, ותואם את המציאות.

46. אין בכוונתך לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את השותפות ו/או מכל כוונה זדונית אחרת כלשהי.

47. הינך מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים במסגרת הליך הרישום לשירות ו/או במסגרת הליך רכישת השירות ו/או במסגרת השימוש בשירות.

48. במידה ויסתבר כי המידע שנמסר על ידך במסגרת הליך הרישום לשירות ו/או הרכישה של השירות אינו מדויק ו/או אינו בבעלותך, השותפות שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעשוי להיגרם לשירות ו/או למי ממשתמשיו.

49. חשיפת כל מידע אישי ו/או מידע רגיש אודותיך במסגרת כרטיס המשתמש ו/או הפרופיל האישי שלך, ו/או באמצעות מידע אשר נלקח ע"י השותפות מאתר פייסבוק נעשתה על-ידך ובהסכמתך המלאה, וכי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השותפות בעניין זה.

50. אתה מסכים בזאת כי במסגרת השירות השותפות תשתף משתמשים אחרים הרשומים לשירות בפרופיל האישי שלך, ותשלח אליך פרופילים אישיים של משתמשים אחרים הרשומים לשירות.

51. ידוע לך כי תקבל  מן האתר ו/או מי מטעמו הודעות בעניינים שונים כגון הודעות על משתמשים חדשים באתר וכיוב'.

52. כל מידע שתעביר באמצעות הודעות והצ'ט למשתמשים אחרים הינו באחריותך בלבד ומטרתו תהיה ליצירת היכרות ולא למטרות אחרות כגון איסוף מידע, פרסום וכו'.

53. מידע שתקבל באמצעות הודעות וצ'ט ממשתמשים אחרים אינו נבדק ע"י השותפות והאחריות ותוכנו על אחריות המשתמשים בלבד, עליך להיות זהיר לגבי מידע שמועבר אליך או מידע שמתבקש ממך למסור.

54. לא תבוא בטענות לגבי חוסר תאימות בין מידע שהועבר אליך בהודעות או בתוכן כרטיס המשתמש לבין המציאות. ידוע לך כי השותפות לא בודקת כל כרטיס לגבי אמיתות המידע בו וכן תוכן שמועבר בהודעות וצ'ט לא נבדק אם כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעשות כך.

הליך הרכישה:

55. הליך הרכישה יכול ויתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות: באמצעות כרטיס אשראי, באמצעות המחאה לפקודת השותפות או באמצעות העברה בנקאית לשותפות והכל בהתאם לפרטים המפורסמים בעמוד הרכישה של השירות - (לעיל ולהלן: "הליך הרכישה").

56. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון רכישת המנוי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

57. עלות רכישת מנוי לשירות, הינה בהתאם למסלול אותו הנך בוחר בעת הרישום לשירות, כמפורט במחירון האתר (להלן: "תשלום חודשי"). סך התשלום החודשי מפורט במסך רכישת המנוי באתר. מנויי האתר מתחדשים כל חודש בחודשו בכל אחד ממסלוליה ועל מנת לעצור התחדשות אוטומטית זו יש צורך לפנות לשירות הלקוחות ולבקש לעצור את החידוש האוטומטי. עלות החידוש לפי הנכתב בתוכנית אותה רכשת בעמוד רכישת מנוי.

58. עלות נוספת, ככל שתהיה, כגון עלות גלישה באינטרנט מהנייד או מהמחשב אינה קשורה לעלות השירות המוצגת באתר ובמחירון השירות ורכישת המנוי אינה מוזילה ו/או מבטלת ו/או משנה עלויות אלו.

תשלום בכרטיס האשראי:

59. בתשלום בכרטיס אשראי העסקאות הינן עסקאות מתמשכות כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בעשותך מנוי הנך מצהיר כי ידוע לך כי השותפות מציעה למנוייה שלושה מסלולי עסקאות אפשריים. המסלול הראשון הינו עסקה בעלות מנוי מלאה, כאשר המדובר בעסקה הניתנת לביטול בכל עת בכפוף להוראות סעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן.
 המסלול השני והשלישי הינם מסלולים בהם ניתן לבחור בתקופת התחייבות ראשונית בת שלושה או שישה חודשים (בהתאמה) אשר הינה במחיר מוזל (שונה בכל מסלול) ואשר במהלכה לא ניתן לבטל את העיסקה (להלן: "תקופת ההתחייבות הראשונית") לאחר תקופת ההתחייבות הראשונית אתה מאשר ויודע כי כרטיס האשראי שלך ימשיך להיות מחוייב והמנוי ממשיך ומתחדש (להלן:" תקופת החידוש"). לרוכשים מנוי באתר, המנוי מתחדש מדי חודש בחודשו במחיר המוזל אותו שלמת כל חודש במהלך התקופה הראשונה. לרוכשים מנוי דרך האפליקציה  המנוי מתחדש לאותה תקופת זמן בה רכשת את המנוי בתקופת ההתחייבות הראשונית במחיר המוזל אותו שלמת בתקופת ההתחייבות הראשונית .
 ניתן לבטל את המנוי בתקופת החידוש בכל עת, והכל  בהתאם להוראות סעיף 13ד. לחוק הגנת הצרכן.

60. רכישת המנוי מותנית בקבלת אישור מוקדם של הסולק (להלן: "אישור רכישה"). מובהר, כי השותפות תהא רשאית למנוע רכישת מנוי לשירות ממשתמשים שלא התקבל לגביהם אישור רכישה. רכישת המנוי תתאפשר אך ורק למשתמשים אשר הסולק יאפשר את חיובם. במקרה בו לא תתאפשר הגבייה באמצעות הסולק עבור רכישת המנוי, מסיבות אשר אינן תלויות בשותפות, לא יהא רשאי המשתמש לרכוש מנוי ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי השותפות בנסיבות אלו. ״השותפות שומרת לעצמה את הזכות להציע למי שתבחר מחירי מנוי ו/או תנאים שונים מן המוצגים לכלל לקוחות האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי״.

61. פירוט התשלום באמצעות כרטיס האשראי יופיע בדפי החיוב של חברת האשראי תחת שם נותן השירות_"אתר לאב מי - גרטלר דוידוב";

62. הליך הרכישה והעברת פרטי כרטיס האשראי מתבצעים באמצעות מנגנון מאובטח SSL)).

63. מובהר כי האחריות לסליקת התשלום חלה על הסולק בלבד. בכל בעיה ו/או טענה לגבי הליך הסליקה יש לפנות לסולק הרלוונטי בעיניין: באתר CreditGuard בע"מ, באפליקציית האנדרואיד ל GOOGLE ובאפליקציית האייפון ל APPLE.

64. המשתמש מסכים ומאשר בעת רכישת המנוי ומתן פרטי כרטיס האשראי שברשותו לחייב את כרטיסו בתשלום חודשי חוזר.

65. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שבתשלום עבור מנוי בכרטיס אשראי נטען וכרטיס אשראי לחיוב מיידי בבנק, החיוב עבור המנוי יהיה במלואו בעת ביצוע הרכישה בהתאם למסלול ההתקשרות אותו בוחר המשתמש.

תשלום בהמחאה או בהעברה בנקאית:

66. בתשלום בהמחאה לפירעון מיידי או בהעברה בנקאית המשתמש יהפוך למנוי רק לאחר אישור קבלת הכספים מאת השותפות (להלן: "אישור רכישה"). מובהר, כי משתמש שלא התקבל לגביו אישור רכישה לא יהפוך למנוי. לכן, במקרה בו לא יהיה אישור רכישה, מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות אשר אינן תלויות בשותפות, לא יהפוך המשתמש למנוי ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי השותפות בנסיבות אלו.

67. התשלום באמצעות המחאה לפירעון מיידי או בהעברה בנקאית יהיה לפקודת השותפות.

ביטול מנוי:

68. ביטול מנוי ייעשה בכפוף לשאר הוראות התקנון והדין ולאחר קבלת הודעת המשתמש על רצונו בכך (להלן: "הודעת הביטול") בדרכים המפורטות להלן:

68A. פנייה בעל פה לרבות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של השירות בטלפון מספר 072-2700770.

68B. פנייה באמצעות טופס 'צור קשר' באתר Loveme.

68C. פנייה בדואר רשום למשרדי השותפות לכתובת - תא דואר 16366 מיקוד 6116301.

68D. פניה בפקסימיליה שמספרה 03-6442477.

68E. פניה טלפונית לשירות הלקוחות של השירות בטלפון מספר 072-2700770.

68F. משלוח בקשת ביטול לאתר באמצעות טופס בקשת ביטול מנוי אשר נמצא בהגדרות המנוי באתר ובאתר המותאם.

68G. משלוח דואר אלקטרוני ל-service@loveme.co.il.

 

69. הודעת הביטול תכלול שם מלא, מספר תעודת הזהות כתובת דוא"ל (שבשימוש), מספר הטלפון הנייד, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי עמו נרכש המנוי ומספר לקוח אשר מופיע בצור קשר במחשב או בהגדרות חשבון בטלפון. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל משתמש שפנה בהודעת ביטול לקבלת פרטים נוספים.

70. ביטול המנוי ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.

71. אין בביטול המנוי כדי למחוק את כרטיס המשתמש, ועל מנת למחוק את כרטיס המשתמש על המנוי לפנות בבקשה למחיקת כרטיסו לשירות הלקוחות.

72.  המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו   בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.

73. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן לא יינתן החזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מיום רכישת המנוי, והכל בכפוף לתקנון.

74. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד העסקה הראשונית. מנוי שיבטל במהלך 14 ימים אלו, יוכל לקבל החזר כספי יחסי בהתאם לימי השימוש באתר. ביטול העסקה ילווה בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

75. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.

כללי התנהגות:

הצהרות המשתמש:

76. השימוש שאעשה בשירות יהא על פי כל דין ובהתאם להוראות תקנון השירות.

77. הנני אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שאציג בכרטיס המשתמש שאפתח בשירות או שאעביר למשתמשי השירות.

78.  לא אכלול בכרטיס המשתמש שלי, ולא אעביר למשתמש אחר בשירות כל מידע בכתב ו/או גרפי העולה כדי לשון הרע ו/או מידע בלתי מדויק ו/או פוגע ו/או בלתי צנוע ו/או פוגע בערכי דת ו/או בעל אופי מיני ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי הולם ו/או כל מידע אחר אשר עלול להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות (להלן: "מידע פוגעני").

79.  ידוע לי כי התחזות לאדם אחר אסורה. ידוע לי כי אם אעלה לאתר ו/או לאפליקציה מידע פוגעני, ו/או אעשה באתר ו/או באפליקציה שימוש פסול או אסור, או אגרום כל נזק אחר לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למשתמשים האחרים, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, וכי במידה ומעשיי יעלו כדי עוולה נזיקית ותלונה בעניין תופנה לשותפות, הרי שהשותפות שומרת על כל זכויותיה, ובין היתר על זכותה להיפרע ממני.

80.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף פתיחת כרטיס משתמש לעיל, הריני מתחייב שלא אכלול בכרטיס המשתמש שלי כל התייחסות פוגענית ו/או מינית ו/או אנטומית ו/או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות ו/או פוגעניות (בלשון ישירה או משתמעת), ולא אציב בכרטיס המשתמש שלי כל תמונת עירום או תמונה המכילה אינפורמציה אישית דוגמת כתובת דוא"ל, מס' טלפון או סלולרי, מס' כרטיס אשראי וכיו"ב. ידוע לי כי השותפות שומרת על זכותה להסיר מהשירות כל כרטיס או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים דלעיל.

81.  לא אכלול בכרטיס המשתמש שלי מספר טלפון, כתובת, שם משפחה, URL או כתובת דואר אלקטרוני שונים מאלה שנתתי בתשובה לשאלון האישי הסודי שהועבר לי. כמו כן, לא אכלול בכרטיס המשתמש כל קוד תוכנה או מידע לגבי כל שיטת תקשורת אלטרנטיבית באינטרנט. ידוע לי כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות למחוק מידע מהסוג האמור, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

82.  לא אעסוק בפרסום או בשכנוע של משתמשים אחרים לרכוש או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות, ולא אעביר כל מכתב שרשרת או "דוא"ל זבל" למשתמשים אחרים בשירות.

83.  לא אציב, אפיץ או אשכפל בדרך כל שהיא כל חומר המוגן לפי דיני הקניין הרוחני מבלי לקבל את הסכמת בעליו מראש.

84.  כל קשר ביני ובין משתמשים אחרים בשירות (באתר ו/או בפגישות שיתקיימו ב"עולם האמיתי") הוא על אחריותי בלבד.

85.   אני מכיר בזכות השותפות להסדיר או לתווך בכל מחלוקת העשויה להתגלע ביני ובין משתמשים אחרים בשירות.

86. מבלי לגרוע משאר זכויות השותפות, הינך מאשר כי אם ידווחו עליך משתמש/י השירות ,בגין שימוש שלא כדין באתר (שימוש פוגעני ו/או לא מוסרי וכיוב') השותפות תהא רשאית להפסיק את שימושך בשירות באופן מיידי ו/או  למחוק את כרטיסך ו/או לעשות כל פעולה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי".

87. לשותפות שמורה הזכות להעניק מנוי חינם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "מנוי חינם").
 לשותפות שמורה בכל עת הזכות לבטל את מנוי החינם ללא צורך לנמק זאת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

88.  ידוע לי כי הפלטפורמות השונות של השירות(האתר, האפליקציות והאתר המותאם) אינן מציעות אותם פיצ'רים ושירותים למשתמש ויש פיצ'רים ושירותים אשר יהיו קיימים רק באחת ו/או שתי פלטפורמות ו/או יופיעו בצורה שונה בכל פלטפורמה. כך לדוגמה ידוע לי כי לא אוכל לראות את רשימת המשתמשים שחסמתי באתר באפליקציה ו/או באתר המותאם.

89.  אחסום ואדווח על משתמשים  אשר מפרים את תקנון האתר ועל תוכן פוגעני מבלי לפגוע בכלליות הכתוב לעיל,  משתמש אשר נשלח אליו או צפה בתוכן פוגעני הקשור לשירות יוכל:

89A. לחסום את המשתמש אשר הזין את התוכן הפוגעני.

89B. לדווח לשותפות על המשתמש שהזין את התוכן הפוגעני.

90. אני מבין ומאשר שתוכן כרטיסי יהיה זמין לגולשים אקראיים.

91. אני מאשר לעובדי השותפות גישה לכרטיס המשתמש שלי כולל להודעות אשר שלחתי ו/או נשלחו אליי וכל פעולה שעשיתי בשירות וזאת לצורך מתן שירות, תיקון תקלות, הגנה משפטית  ופיתוח השירות.

92. כניסה לעמוד "צפו בי" תחשב כצפייה במשתמשים שמופיעים בעמוד ה"צפו בי".

93. העיון בכרטיס משתמש שטרם אושר בידי השותפות יוגבל להצגת הפרטים אותם מילא המשתמש בכרטיסו בתשובה לשאלות המופיעות בנוסח השאלון להגדרת כרטיס המשתמש.

94. השותפות אינה אחראית על חסיון המידע אותו מספק המשתמש והוא מבין שתוכן המידע שהוא מעביר בשירות עלול להיות נגיש לציבור. כתוצאה מכך שהמידע אשר מועבר בשירות בכרטיסי או/ו בהודעות עלול להיות נגיש לציבור וכל המידע אשר מועבר על ידי הוא על אחריותי ואמנע מהעברת תוכן שאיני מעוניין שיגיע לכלל הציבור כגון דוא"ל, טלפונים ועוד.

95. בפתיחת כרטיס משתמש, מוותר המשתמש על כל טענה כנגד השותפות בקשר לתוכן ההודעות שיושארו בכרטיסו, לרבות במקרים בהם יסבור המשתמש כי תוכן ההודעות פוגע ו/או מעליב ו/או אינו תואם את ההגדרות של בן או בת הזוג אותם הוא חפץ להכיר.

96. השותפות אינה אחראית לכל נזק, פיסי או נפשי, שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בשירות, לרבות קריאת ההודעות ו/או מפגשים עם משתמשים אחרים, ככל שיהיו. 

97. אין בהתאמת "רוצה להכיר" או התאמת "אהבה" הבטחה כלשהי והמשמעות היחידה של התאמה היא הסימון ההדדי בין הצדדים.

98. אני יודע ומאשר כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע לצורך מתן שירותי האתר לצד ג', והכל כמפורט בתקנון ובהצהרת הפרטיות.

 

הקפאת מנוי:

99. משתמש מנוי של השירות יוכל להקפיא את המנוי (להלן "הקפאת מנוי").

100. משתמש אשר יבקש להקפיא מנוי יוכל לעשות כך באמצעות הודעה באחת הדרכים המנויות:

100A. פניה טלפונית לשירות הלקוחות של השירות בטלפון מספר 072-270070.

100B. פניה באמצעות טופס 'צור קשר' באתר Loveme

100C. פנייה בכתב למשרדי השותפות לכתובת - תא דואר 16366 מיקוד 6116301.

101. בקשת ההקפאה תכלול את שמו של המנוי, מספר הטלפון שלו, שם המשתמש באתר ובתיבת המייל איתה נרשם.

102. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש שפנה בבקשת הקפאה לקבלת פרטים נוספים.

103. זמני כניסה לתוקף של בקשות הקפאה שאושרו: פנייה טלפונית תכנס לתוקף מיידית. פנייה בכתב או בדוא"ל תכנס לתוקף רק לאחר שני ימי עסקים.

104. באחריות המנוי ליצור קשר עם שירות הלקוחות באחת הדרכים שנמנו לעיל על מנת להפשיר את המנוי.

105. משתמש רשאי להקפיא את המנוי פעם אחת במשך תקופת המנוי.

106. לעניין ביטול מנוי בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן: תקופת ההקפאה תימנה במניין הימים בהם ניתן לבטל את העסקה.

מחיקת כרטיס משתמש:

107. באחריות משתמש אשר החליף מספר טלפון, ביטל מספר, הסיר את עצמו מהשירות ו/או אינו מעוניין לעשות שימוש בשירות מכל סיבה אחרת, למחוק את כרטיס המשתמש שפתח או להודיע לשירות הלקוחות של השותפות על כך(להלן: "מחיקת הכרטיס").

108. ההודעה לשירות הלקוחות תהיה באחת הדרכים המפורטות להלן:

108A. פניה טלפונית לשירות הלקוחות של השירות בטלפון מספר 072-2700770.

108B. פנייה באמצעות טופס 'צור קשר' באתר Loveme.

108C. פנייה בכתב למשרדי השותפות לכתובת - תא דואר 16366 מיקוד 6116301.

109. בקשת המחיקה  תכלול את שמו, מספר טלפון, שם המשתמש באתר וכתובת המייל איתה נרשם.

110. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל משתמש שפנה לבקש מחיקת הכרטיס לקבלת פרטים נוספים לצורך ביצוע הביטול.

111. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מחיקת כרטיס משתמש אינה מוחקת אותו ממאגר המידע של האתר.

112. השותפות ממליצה למחוק את תוכן הכרטיס לפני מחיקת הכרטיס.

התראות במסרונים:

113. במסגרת שירותי האתר ניתנת האפשרות לקבל התראות ועדכונים במסרונים על הודעות, קריצות, "חדשים", צפיות, התאמות שונות וכל התראות ועדכונים אחרים כגון התראות על עדכונים באתר ובנוגע לשירותים או מוצרים אחרים של השותפות (לעיל ולהלן: "התראות במסרונים").

114. בכדי להירשם להתראות במסרונים על המשתמש להזין את מספר הנייד שלו באתר. לאחר מכן ישלח אליו קוד אישי אותו יתבקש להזין בחזרה באתר על מנת לאשר את עצם היותו מחזיק מכשיר הנייד.

115. בהזינו את מספר הנייד שלו באתר מאשר המשתמש כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם ל"חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- ,2008.

116.  השותפות לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או מאן דהוא בגין נזקים תוצאתיים, נלווים או ישירים הנובעים מהתראות במסרונים. כולל, אך לא רק, נזקים בגין גניבת מכשיר, שימוש במספר הנייד לצורך הסבת נזק, רישום על ידי אדם שהחזיק במספר המכשיר ונרשם לשירות התראות מסרונים בעבר.

117. ניתן להפסיק לקבל התראות במסרונים בדרכים הבאות:

117A. כניסה לעמוד "הגדרות הנייד" של המשתמש וכיבוי ההתראות.

117B. פניה לשירות הלקוחות בעמוד "צור קשר" של האתר.

117C. פניה לשירות הלקוחות בטלפון 072-2700770. 

117D. באמצעות שליחת מסרון להסרה.

התראות בדוא"ל:

118. במסגרת שירותי האתר ניתנת האפשרות לקבל התראות ועדכונים לדוא"ל אותו מסרת בעת רישומך לאתר. ההתראות הינן על הודעות, קריצות, "חדשים", צפיות, התאמות שונות, פרסומות וכל התראות ועדכונים אחרים כגון התראות על עדכונים באתר ובנוגע לשרותים או מוצרים אחרים של השותפות (לעיל ולהלן: "התראות בדוא"ל").

119. בהירשמו לשירות מאשר המשתמש כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם ל"חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),התשס"ח- ,2008.

120. השותפות לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או מאן דהוא בגין נזקים תוצאתיים, נלווים או ישירים הנובעים מהתראות בדוא"ל.

121. ניתן להסיר את ההתראות בדוא"ל באחת הדרכים הבאות:

121A. כניסה לעמוד "הגדרות הדואר" של המשתמש באתר וכיבוי ההתראות.

121B. פניה לשירות הלקוחות בעמוד צור קשר של האפליקציה.

121C. פניה לשירות הלקוחות בטלפון 072-2700770.

121D. הפעלת קישור הסרה מרשימת התפוצה בתחתית המיל.

התראות פייסבוק:

122. במסגרת הרשמה או חיבור עם פייסבוק ישלחו  למשתמש התראות. ההתראות הינן על הודעות, קריצות, "חדשים", צפיות, התאמות שונות, פרסומות וכל התראות ועדכונים אחרים כגון התראות על עדכונים באתר ובנוגע לשרותים או מוצרים אחרים של השותפות (לעיל ולהלן: "התראות בפייסבוק").

123. ניתן להסיר את ההתראות בפייסבוק אך ורק באמצעות ניהול האפליקציה בפייסבוק.

התראות "פוש" באמצעות חברות אפל וגוגל:

124. משתמש הנרשם לאפליקציות אנדרואיד או אייפון, מאשר את קבלתן של "התראות פוש". ההתראות הינן על הודעות, קריצות, "חדשים", צפיות, התאמות שונות, ועדכונים אחרים כגון התראות על עדכונים באתר ובנוגע לשרותים או מוצרים אחרים של השותפות (לעיל ולהלן: "התראות בפו"ש").

125. משתמש יוכל לבטל את ההתראות בפוש באמצעות הגדרת התראות אפליקציה באפליקציות אנדרואיד או אייפון או באמצעות הגדרות המכשיר שלו.

פיצ'ר "חדשים":

126. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו כי השותפות רשאית, במסגרת מאמציה לשפר את סיכוייו של כל משתמש למצוא התאמות באתר ולחשוף משתמשים חדשים למשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשגר באמצעות המערכות הטכנולוגיות שלה בשמו ו/או מטעמו של משתמש שנרשם הודעת היכרות ראשונה למשתמש/ים באתר אשר המערכת מזהה התאמה ביניהם (לעיל ולהן: "פיצ'ר חדשים "). הודעה בפיצ'ר חדשים תישלח מטעם האתר בשמו ו/או מטעמו של משתמש חדש אשר בכרטיסו קיימים הפרטים הבאים (הפרטים הנ"ל נתונים לשינויים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות): תמונה שאושרה, עיר מגורים, מין, העדפה מינית ותאריך לידה.

127. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין במשלוח ההודעה בשמו ו/או מטעמו בפיצ'ר חדשים כדי להבטיח כי מי מהמשתמשים אליהם נשלחה ההודעה ייצור קשר כלשהו עמו ו/או כי זה יוביל להיכרות בינו לבין משתמשים אחרים ו/או כי המשתמשים אשר יצרו עמו קשר יהיו לטעמו ו/או כי ההודעות אותן יקבל מהם יהיו לשביעות רצונו.

128. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין האתר אחראי על סינון המשתמשים אליהם תישלח הודעה בשמו ב"פיצ'ר חדשים" וייתכן כי יישלחו בשמו ו/או מטעמו הודעות למשתמשים אשר אינם עונים על הגדרות החיפוש שלו.

129. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האתר רשאי לשנות בכל עת  על פי שיקול דעתו הבלעדי את הגדרות  ההתאמה בהן הוא עושה שימוש בפיצ'ר חדשים. בהתאם לכך מצהיר המשתמש כי ידוע לו ששינויים אלו יכול שישפיעו על כמות המשתמשים אשר יקבלו הודעות בשמו ו/או מטעמו במסגרת פיצ'ר חדשים.

 

שיגור פרסומות בדואר אלקטרוני למשתמשי האתר:

130. עם רישומך לשירות הינך מסכים ומאשר מפורשות כי נוכל לעשות שימוש במידע אותו מסרת לשותפות לרבות מתן הרשאה לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, והכל לצורך משלוח פרסומות ו/או תוכן שיווקי לתיבת הדואר האלקטרוני שלך מאת השותפות /או מי מטעמה ו/או מטעם צד שלישי (להלן" "הפרסומות המשוגרות בדוא"ל"), והכל בהתאם לכל דין לרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- ,2008.

131. השותפות לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או נלווה הנובע מן הפרסומות המשוגרות בדוא"ל ו/או מפרסומות של מוצרים או שירותים אשר יוצגו באתר .

132. השותפות אינה נושאת בכל אחריות לתכנן ו/או אמיתותן ו/או חוקיותן של הפרסומות המשוגרות בדוא"ל.

133. השותפות אינה נושאת באחריות מסוג כלשהו לכל טענה הנוגעת ליחסים שבין המשתמש למפרסם ו/או מי מטעמו לרבות טענות לגבי טיב השירות, טיב המוצר, זמני אספקה וכיו"ב." למען הסר ספק מובהר כי השותפות אינה אחראית לטובין או לשירותים הנרכשים דרכה באמצעות הפרסומות ו/או בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל השותפות אינה אחראית לכל עסקה ו/או התקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות ו/או פרסום בשירות. 

תכנים ברשת:

134. כל דעה, מידע, עמדה, עצה, הצהרה, הצעה או דבר תוכן אחר (להלן: "אינפורמציה") שהגישה אליו מתאפשרת באמצעות השירות אך אינה מובאת מטעם נציג מוסמך של השותפות נעשית על דעת אומרה/משיאה/מציגה/מוסרה בלבד, ואין להסתמך עליה. השותפות לא תהא אחראית לנכונות, שלמות או ישימות איזו אינפורמציה שתימסר במסגרת השירות (שלא בידי נציג מוסמך מטעמה) ולא תאמץ/תקבל/תהא אחראית בכל דרך שהיא לדיוקה או להסתמכות עליה. בשום מקרה לא תהא השותפות אחראית להפסד או נזק שיגרמו בשל הסתמכות על אינפורמציה במסגרת השירות.

פרטיות וחשיפה למידעים:

135. משתמשי השירות עשויים להיחשף, שלא מרצונם, לתוכן פוגעני המועבר באמצעות השירות או המוצג בו כתוצאה ממעשה זדון או כתוצאה מתקלה טכנית. מובהר, כי השותפות לא תישא בכל אחריות בגין חשיפה כאמור.

136. משתמשי השירות עשויים להיחשף להטרדות או לפגיעות שונות שמקורן בעובדת היותם משתמשים בשירות או במידע שהציבו או העבירו באמצעותו. מובהר, כי השותפות אינה אחראית לשימוש אותו יעשה מאן דהוא בכל מידע אישי שייחשף ע"י משתמש במסגרת השירות. המשתמשים נקראים לברור בזהירות את המידעים אותם הם חושפים או מעבירים לאחרים במסגרת השירות.

137. השותפות שומרת על זכותה להשגיח על המידעים המוצבים במתחמים ציבוריים באתר השירות ולהסיר, לפי שיקול דעתה הבלעדי,מידעים אותם היא סוברת למפרים את החוק או את הוראות התקנון או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של השותפות, המשתמשים לבדם מוחזקים אחראים לתוכן המידעים אותם הם מציבים במתחמים הציבוריים באתר השירות או מעבירים בהודעות דואר אלקטרוני. 
 "מתחם ציבורי" - הודעות ורשמים לצפיית כל הגולשים באתר, דוגמת לוח מודעות באתר וכיו"ב.

138. כל הודעת צ'ט בשירות תטופל כמסמך המוגן על ידי דיני הפרטיות כנדרש על פי דין.

139. מובהר בזאת כי כל משתמש אשר נרשם לשירות אחראי באופן אישי לכל מידע אודותיו אותו יבחר לכלול בכרטיס המשתמש שלו, וכל שימוש במידע כאמור, לרבות "מידע רגיש", כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). הינו באחריות המשתמש בלבד.

140. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה מאשר המשתמש לשותפות לשלוח את הפרופיל האישי שלו למשתמשים אחרים הרשומים לשירות, וכן לשלוח אליו פרופילים אישיים של משתמשים אחרים הרשומים לשירות – כל זאת על-פי שיקול-דעתה של השותפות. 

141. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה פוטר בזאת המשתמש את השותפות באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות לרבות, אך לא רק, בגין פגיעה בפרטיותו על-פי כל דין ולרבות על-פי חוק הגנת הפרטיות, ככל שפגיעה כאמור נובעת משיתוף ו/או שליחת הפרופיל האישי של המשתמש, וכל מידע הכלול בו, למשתמשים אחרים.

142. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה פוטר בזאת המשתמש את השותפות באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות לרבות, אך לא רק, אחריות בגין פגיעה בפרטיותו על פי כל דין ולרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בתמונתו בפרסומות ו/או בדיוור ישיר ו/או מכל שימוש אחר שנעשה בתמונתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

143. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה פוטר בזאת המשתמש את השותפות באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות לרבות, אך לא רק, אחריות בגין פגיעה בפרטיותו על פי כל דין ולרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בפרטים שמר לשותפות ואשר השותפות העבירה לידי צד שלישי לכל צורך שהוא.

144. הכתוב בא להוסיף על הצהרת הפרטיות שבתנאי השימוש ולא לגרוע ממנה.

 

זכויות קנייניות:

145. השותפות הינה הבעלים הבלעדי של הזכויות הקנייניות בשירות.

146. השירות כולל שני סוגי מידעים מוגנים לפי דיני הקניין הרוחני:

146A. מידע המוגן לפי דיני הקניין הרוחני שהינו קניינה של השותפות, מורשיה או מרשיה.

146B. מידע המוגן לפי דיני הקניין הרוחני שהוצב בידי משתמשי השירות במתחמים ציבוריים באתר השירות.

146C. אין להעתיק, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג או למכור מידעים מוגנים כאמור, בין שהם מסומנים ככאלו ובין שלאו.

147. בכל מקרה בו יוצבו מידעים על ידי מי מהמשתמשים בשירות במתחמים הציבוריים באתר השירות ו/או באפליקציה, ומציב המידעים הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, יחשב הדבר כאילו ניתן על ידי המשתמש מציב המידעים היתר שימוש, העתקה והצגה באחרונים לכלל משתמשי השירות.

אינפורמציה המוצבת בשירות על ידי מנוי:

148. השותפות תשמור כל מידע שיסופק לה על ידי משתמשי השירות ותגלה מידע זה רק לתכלית שלשמו נאסף ו/או לפי הוראות הדין.

תלונות:

149. לשם קבלת מענה לתלונות ביחס לשירות מתבקשים המשתמשים להתקשר לשירות הלקוחות בטלפון 072-2700770. שירות הלקוחות פעיל בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 או לפנות באמצעות באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

היעדר מצגים מצד השותפות:

150. השירות מסופק בידי השותפות כמות שהוא ("As Is"), ואין ניתנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או מכללא, חוקית או אחרת, לתוכנו. השותפות אינה מתחייבת כי השימוש בשירות יהיה מובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, הולם את דרישות המשתמש האינדבידואל, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. השותפות מסייגת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.

הגבלת אחריות:

151. בשום מקרה לא תהא השותפות אחראית כלפי המשתמש בגלל נזקים תוצאתיים, נלווים, או ישירים הנובעים מן השימוש בשירות או העדר יכולת להשתמש בשירות (כולל, אך לא רק, נזקים בגין אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי או הפרעות בשירות), אף אם השותפות או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, למשתמש או לכל אדם מלבדו. מבלי לפגוע באמור לעיל, אחריותה של השותפות כלפי המשתמש בכל עילה נזיקית שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידו לשותפות עבור השירות בתקופת היותו מנוי עליו.

152. השותפות לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות (אך לא רק) נזקים הנובעים מן המפגש עם משתמשים אחרים בשירות או ממצגים שהובאו בפני משתמשי השירות במסגרתו. נזקים כאמור כוללים, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל.

153. באתר יכול ויימצאו קישורים לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). משתמש הבוחר להשתמש בקישור ולהכנס לאתרי צד ג' עושה זאת על דעתו בלבד ובאחריותו הבלעדית. השותפות אינה אחראית לכל חומר ו/או מידע ו/או תוכן ו/או שירות הנמצא באתרי צד ג'. מובהר כי אין לפרש הקישור לאתר צד ג' כמתן גושפנקא ו/או אישור ו/או המלצה ו/או העדפה על ידי השותפות ו/או מי מטעמה לאתר ו/או לתוכנו ו/או לשירות המוצע בו ו/או לטובין המוצע בו.

154. השותפות לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, אשר ייגרם כתוצאה בשימוש ו/או שיתוף במידע אשר נמצא בחשבון הפייסבוק של המשתמש. מבלי לגרוע מהכתוב לעיל, השותפות לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין,  לחשבון הפייסבוק של המשתמש.

שיפוי על ידי המשתמש:

155. באחריות המשתמש להגן, לשמור ללא פגע ולשפות (במקרה הצורך) את השותפות ו/או מי מטעמה כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים), הנובעים או הקשורים לשימוש שיעשה על ידו בשירות, לרבות הפרה של תנאי תקנון זה.

הדין וסמכות השיפוט:

156. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

157. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו - על פי סמכותם העניינית.

שונות:

158. השותפות תהא ראשית לצרף את המידע שנתקבל אצלה על המשתמש למאגר מידע המנוהל על ידה ("מאגר המידע"). מאגר המידע ינוהל בהתאם להוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 

159. מובהר כי השירות מבוסס על תוכנות מחשב ואמצעים טכנולוגים אשר אינם חסינים מפני תקלות, וכי השותפות אינה אחראית לתקלות, ככל שיהיו, אלא אם נגרמו בזדון על-ידה.

160. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכול המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של השותפות (שמספרו 072-2700770) ולהודיע על כל בעיה בה נתקל במהלך השימוש בשירות.

161. מובהר, כי הוראות התקנון ותנאי שימוש אלו חלים בשינויים המחויבים גם על משתמשים שהשותפות ראתה לנכון ליתן להם מנוי חינם (בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לתקופה בלתי מוגבלת) ועל כל גולשי האתר.

162. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי בשירות ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי בשירות.

163. העלאת תמונת משתמש בכרטיס מהוה אישור מפורש של המשתמש בעל הכרטיס להשתמש בתמונה לכל צורך ו/או מטרה שהשותפות מוצאת לנכון לרבות לצרכי פרסומת של האתר ו/או למטרות שיווקיות של האתר ו/או של מי מטעמו ו/או של מי שהשותפות התקשרה עמו.

164. החל מיום ה18/01/2021, מסלולי המנוי ב-LOVEME מוצעים באהבה ובהנחה בשיעור 30% לאדם שיציג תעודת נכה רשמית (מטעם המוסד לביטול לאומי, האגף לשיקום במשרד הבטחון או שוות ערך). למימוש ההטבה וכל שאלה בהקשר זה, ניתן ליצור קשר ישיר עם שירות הלקוחות בטלפון 0722700775 או בדוא"ל service@loveme.co.il בצירוף תעודה מזהה. 

הצהרת פרטיות

כתב התחייבות לשמירה על פרטיות במתן שירות Loveme.co.il   

1. כללי:

א. גרטלר דוידוב תקשורת (להלן גם: "השותפות")  עושה מאמצים גדולים לשמירה על פרטיות משתמשי שירות  Loveme.co.il  הכולל אתר אינטרנט, אפליקצייית אנדרואיד, אפליקציית אייפון ואתר מותאם  (להלן: "השירות").

ב. מדיניות השמירה על הפרטיות, אשר תפורט להלן, נתונה לשינוי ע"י השותפות ככל שיידרש מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, על כן מתבקשים המשתמשים בשירות לשוב ולעיין בו מזמן לזמן.

ג. כתב התחייבות זה כפוף לתקנון שירות Loveme.co.il הזמין לעיון במשרדי השותפות. 

ד. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות כתב התחייבות זה ובין הוראות התקנון - יגבר האחרון.

ה. בהרשמה לשירות ו/או גלישה באתר הינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות.

ו. קטינים אינם רשאים להירשם לשירות ומתבקשים לא למסור כל מידע.

 

2. אופן סיווג המידע:

 המידע שנאסף מהמשתמשים עם רישומם לשירות (כהגדרתו בתקנון) מחולק למספר קטגוריות כדלהלן:

א. "מידע סודי", הכולל את כתובת הדואר האלקטרוני של  המשתמש ומספר הטלפון של המשתמש (ככל שבחר למסור את מספרו).

המידע הסודי לא יופיע ב"כרטיס המשתמש", לא יימכר, לא יובא לידיעתו של צד ג' (כהגדרתו להלן) ולא יעשה נגיש לצד ג', למעט הכתוב להלן.

הנך מצהיר כי אתה יודע ומסכים כי השותפות ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה יהיו חשופים למידע הסודי וכן כי  השותפות תהא זכאית לעשות שימוש במידע הסודי לתכליות אלו או דומות להן בלבד :

- יצירת קשר עם המשתמש בנושאים הקשורים במישרין בשימוש שהוא עושה בשירות.

- דיוור המשתמשים על ידי שליחת הודעות דוא"ל ו/או מסרונים.

- לצורך עבודת שירות הלקוחות של השירות.

- פיתוח ו/או שיפור ו/או תיקון האתר וכל מטרה אחרת הנוגעת לאתר.

השותפות תהא רשאית למסור את המידע הסודי לגורמים אלו או דומים להם:

- חברות מסחריות אשר שולחות מטעם השותפות הודעות בדוא"ל או בנייד.

- חברות מסחריות אשר עוסקות בניטור מידע.

- חברות מסחריות אשר עוסקות במשלוח הודעות בדחיפה לטלפון נייד.

- חברות מסחריות או גופים אשר יעשו בהם שימוש לצורך משלוח פרסומות למשתמש.

- מנועי חיפוש כדוגמת גוגל ובינג.

-לצורכי הצהרת פרטיות זו,  "צד ג'" משמעו כל גורם שאינו השותפות, עובדי השותפות המשתמש , או מי שאינו זכאי לעיין ו/או לקבל את המידע הסודי לפי כל דין.

- לצרכי חקירה ו/או על פי דרישה של כל רשות מומסכת ו/או על פי כל דין.

ב. מידע אותו מוסר המשתמש לרבות בכרטיס המשתמש:

הנך מצהיר כי אתה יודע ומסכים כי המידע אותו אתה מוסר בכל דרך שהיא לשירות, לרבות המידע בכרטיס המשתמש והתמונות שלך (להלן: "המידע")יהא נגיש לצפייה וזמין לכלל הגולשים באינטרנט ולמשתמשים בפלטפורמות השונות של השירות (אתר, אפליקציות ואתר מותאם ). כרטיס המשתמש כולל, בין היתר, שם משתמש בו בוחר הנרשם לשירות להופיע בפני שאר המשתמשים, תיאור המשתמש, תמונותיו, העדפותיו האישיות, המיניות, גיל, אזור מגורים, מזל, מצב משפחתי, מוצא, זיקה לדת, עישון, אלכוהול ועוד.

אנו מציעים לך לאור זאת לחשוב היטב על המידע שאתה חושף על עצמך ולפעול בהתאם להנחיות שלנו ושל כל גורם אחר בקשר לבטיחות ברשת.

כמו כן ידוע לך כי מידע אותו אתה מפרסם על עצמך בפרופיל ו/או בהודעות ו/או בכל דרך אחרת הוא על אחריותך בלבד ואנו מייעצים לך לנהוג בשיקול דעת ובזהירות.

כמו כן הנך מסכים כי המידע אותו מסרת (לרבות שמך ותמונתך) יועבר ויוצג על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות לכל מאן דהוא, לרבות משתמשי השירות, יוצג בדף הפייסבוק של השירות ובכל דרך אחרת בה תמצא השותפות לנכון להשתמש במידע ובלא צורך באישור נוסף.

ג.  מידע בנוגע לגבייה:

בעת רכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי תתבקש למסור מידע דוגמת מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס האשראי  ושלוש או ארבע הספרות האחרונות בגב כרטיס האשראי. השותפות עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ביותר לאבטחת המידע הנמסר במועד רכישת המנוי, במטרה להגן על פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.

ידוע לך כי השותפות עושה שימוש בגורם מתווך לצורך סליקת התשלומים בגין רכישת מנוי המבוצע באשראי. מובהר כי השותפות אינה אחראית  לפעולות או למחדלים של הסולקים (קרדיט גארד, גוגל ואפל לפי העניין) והסולקים רשאיים לעשות שימוש במידע המועבר אליהם מהמשתמש ו/או השותפות בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

לידיעתך, אנו לא מאחסנים את מספר כרטיס האשראי המלא שלך, אולם כל הידוע לנו, ספקי שירותי התשלום שלנו עושים זאת.

3. אישור ספאם:

עם רישומך לשירות אתה מצהיר כי אתה מסכים ומאשר מפורשות כי נוכל לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני ובמספר הטלפון שלך, אותם הזנת באתר וזאת לצורך משלוח פרסומות ו/או תוכן שיווקי לתיבת הדואר האלקטרוני שלך ו/או לטלפון שלך מאת השותפות או מי מטעמה ו/או מטעם צד ג'.

כמו כן הינך מסכים לקבל התראות בדחיפה באמצעות "גוגל" ו"אפל: לטלפון.

4. נתונים אחרים אותם אנו שומרים:

בעת יצירת קשר עם נציגי השותפות באמצעות אתר השירות ו/או האפליקציה ייתכן וייעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרונית של הפונה ובמידע המופיע בגוף הפניה וזאת על מנת להשיב לשאלות או לבעיות שבגינן פנה.

כמו כן, בעת יצירת קשר כאמור, נשמרים גם נתונים כדוגמת כתובת ה-IP של מחשב המשתמש, סוג הדפדפן באמצעותו גולש המשתמש לשירות, סוג המחשב המשמש את המשתמש ותוכנת ההפעלה המותקנת במחשב המשתמש נאגרים במחשבי השותפות באופן אוטומטי.

בנוסף, נאסף מידע ביומטרי. מידע כאמור תכליתו, בין היתר: לסייע לנציגי השותפות להשיב על שאלות משתמשים (ובייחוד על שאלות הנושאות אופי טכני). לסייע לנציגי השותפות באבחון בעיות בשרתי השירות ובניהול אבטחת השירות. לשרת את צרכיה העסקיים הפנימיים של השותפות. לשיפור השירות, להתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתר. בנוסף, אנו שומרים תיעוד של כל התקשורת שלנו איתך, כולל תלונות שלך על משתמשים אחרים ושל משתמשים אחרים אודותיך. בפרט ובכל הנוגע למידע ביומטרי, הרי שאיסופו נועד למנוע הונאות (כגון התחזות של משתמשים), להרחיק משתמשים שהמשך שימושם בשירות נחסם לאור התנהלותם בעבר, לוודא שלא מועברות תמונות של אברי גוף ו/או עירום חלף תמונות פנים מזהות, למנוע שימוש בתמונות של מפורסמים ולמעשה לשמור על כללי שימוש נאותים בשירות.

חשוב לנו שתדע כי המידע אותו מסרת בכרטיס המשתמש שלך והמידע הסודי אותו  מסרת לנו, כמו כן כל יצירת הקשר שלך עם השירות, דיווחים שלך על משתמשים אחרים וכן של משתמשים אחרים עלי, וכן ההתכתבויות שלך עם משתמשים אחרים בשירות נשמרים תמיד על ידי השותפות גם אם מחקת את כרטיסך ו/או מחקת אותם.

5. cookies:

מה הם 'קובצי עוגיות' שנעשה בהם שימוש בלאבמי?

אנו אוספים מידע על-ידי הצבת קובצי עוגייה במחשב שלך או בנייד. עוגיה היא פיסת טקסט המאוחסנת במחשב או בטלפון הנייד שלך. זהו בעצם כלי המאחסן מידע על ביקורים באתר, מזהה אותך ואת ההעדפות שלך בכל פעם שאתה מבקר באתר, מבטיח את פונקציונליות האתר ומאפשר לנו לספק את השירותים שאנו מבקשים לספק למשתמשי האתר.

 

כאשר אתם מבקרים בעמודים של השירות אשר זמינים לציבור, קובץ עוגייה של מזהה פעילות באתר נמצא במחשב שלך. כמו כן, אנו מציבים קובצי עוגייה קבועים (המוכרים גם כמכשירי אחסון מקומיים) במחשבים של משתמשי השירות, כך שהשירות זוכר אותם והופך את חוויית הכניסה שלהם למהירה יותר וקלה יותר.

 

תוכל כמובן להגדיר את הדפדפן ואת ההגדרות לנייד כדי לחסום קובצי cookie והתקני אחסון מקומיים, אך אם תעש הזאת, ייתכן שלא תוכל לגשת פיצ'רים שהשירות מציע.

 

מהות השירות 

השירות משתמש בקובצי עוגיות ובהתקני אחסון מקומיים ממספר סיבות, כולל כדי להבטיח את האבטחה של האתר שלנו, כדי לספק לך 

יצ'רים שביקשת וכדי לנתח את האופן שבו משתמשים ומבקרים משתמשים בשירות. 

 

השימוש של השירות בקובצי עוגיות ובאחסון מקומי מתחלק באופן כללי לקטגוריות הבאות:

קובצי עוגיות הקשורים לביצועים של האתר: כגון ניתוח נתונים שיעזרו לנו לקבוע את ביצועי האתר שלנו ולהבטיח חוויה טובה עבור החברים והמבקרים שלנו.

קבצי עוגיות לצרכיי זיהוי ואבטחה: אלה נחוצים אך ורק כדי לספק את השירותים והמוצרים שביקשת, כגון, כניסה לאתר ורכישת מנוי באופן מאובטח. קובצי עוגיות אלה עושים דברים כמו להגן על משתמשים של לאבמי מפני דואר זבל ומרמה. כמו כן הם דואגים לבטיחות הנתונים האישיים שלך כאשר אתה רוכש מנוי של השירות.

קובצי עוגיות הקשורים לשימוש באתר: משמשים למגוון שימושים, ביניהם:על מנת לזכור את ההעדפות שלך בעת הכניסהו/או השפה המועדפת עליך ו/או לאפשר לך לשוחח בצ'אט ו/או להוסיף תמונות ועוד.

רשתות חברתיות: עוגיות של צד שלישי, המקשרות לרשתות חברתיות אחרות, ואשר אתה מבקש באמצעות יישומי פלאגין חברתיים, שישמשו לשיפור הפרופיל שלכם ע"י יבוא של תמונות ותוכן. 

שיפור הפרסום של מודעות הרלוונטיות עבורכם, כדי לשפר את הדיווח על כל מסע פרסום, להימנע מהצגת מודעות שכבר ראיתם ולהגדיל את מספר הנשים והגברים באתר ע"י פרסום זה.

 

סטטיסטיקה וניתוח:האתר משתמש ב- Google Analytics כדי לאסוף מידע על האופן שבו גולשים משתמשים באתר . אנו משתמשים במידע כדי לאסוף דוחות ולעזור לנו לשפר את האתר. המידע נאסף בצורה אנונימית. הוא כולל את מספר המבקרים באתר ממנו הגיעו הגולשים  לאתר וכן מידע אודות הדפים שהם ביקרו. למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של Google, בקר בכתובת http://www.google.com/intl/iw/policies/.

יבוא נתונים ופרסום בפייסבוק:לאבמי משתמש בחיבור עם פייסבוק, מאפשר יבוא של תמונות ונתונים מפייסבוק ומאפשר מעקב אחרי פעולות כגון הרשמה רכישת מנוי שליחת הודעה העלאת תמונה ועוד על מנת לייעל את הפרסום המקוון של לאבמי בפייסבוק ועל מנת למנוע הצגה של פרסומות לא מתאימות.

 

תכונות ושירותי צד שלישי באתר

קובצי עוגיות אלה ומכשירי האחסון המקומיים מספקים את הפיצ'רים והשירותים שמהם נהנים חברי האתר שלנו, כגון העלאת תמונות, צ'אטים, הגדרות החשבון או את העדפת החיפוש שלך. אנו גם משתמשים בקובצי עוגיות כדי לסייע בחוויות, כגון קישורים לאתרים אחרים של מדיה חברתית, ותוספים חברתיים. במקרים מסוימים לאבמי  עשויה לאפשר לצד שלישי למקם קובצי עוגיות או התקני אחסון מקומיים במחשב שלך. הצד השלישי שמציב קובצי עוגיות במכשיר שלך אחראי על האופן שבו הם מעבדים את הנתונים שלהם ואנו ממליצים שתקרא אותם .צדדים שלישיים שממקמים קובצי עוגיות במכשיר שלך כאשר אתה משתמש בשירות הינם, בחלקם, אלו המנויים ברשימה שלעיל, ואנו כללנו קישור למדיניות הפרטיות שלהם. שים לב כי במקרים מסוימים, הצד השלישי שמציב קובצי עוגיות במכשיר שלך אחראי על האופן שבו הם מעבדים את הנתונים שלהם והשירות, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם. צדדים שלישיים שממקמים קובצי עוגיות במכשיר שלך כאשר אתה משתמש בשירות כוללים, ואנו כללנו קישור למדיניות הפרטיות שלהם:

 

google -https://policies.google.com/?hl=iw

Facebook, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin

enable.co.il - 

newrelic-https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

creditduard.co.il

https://onesignal.com

https://mixpanel.com/

 

 

ידע כללי על קבצי עוגיות ואחסון מקומי

אם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על קובצי עוגיות  ואחסון מקומיי, האתרים הבאים מספקים מידע שימושי:

 

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.eu

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.htm

 

לקבלת סרטון על קובצי עוגיות, בקר בכתובתwww.google.co.il/goodtoknow/data-on-the-web/cookies

 

הסרה

תוכלו לנהל ולהסיר קבצי עוגיות מצדדים שלישים בקישורים האלו:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu

 

6. אבטחה:

מאגר נתוני השירות (להלן: "מאגר הנתונים") מאוכסן מאחורי Firewall בכדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי במידע האצור בו.

השירות נתמך באמצעי מנע המגבילים את הגישה למידע האצור במאגר הנתונים. כמו כן, מצויד השירות באמצעים לאיתור ומניעת גישה וביצוע פעולות במידע על ידי משתמשים בלתי מורשים. אמצעי האבטחה בהם מצויד השירות תואמים את הסטנדרטים בענף. יחד עם זאת לא ניתן להבטיח באופן מושלם את אבטחת המידע ועל ועליך לנקוט בזהירות רבה לגבי המידע שמועבר על ידך בעת הירשמך לשירות ובמהלך השימוש בו.

7. הודעות דואר אלקטרוני בלתי רצויות ("דואר זבל"):

אנו ממליצים למשתמשי השירות להישמר מפני חשיפת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בשירות . גורמים זרים עשויים לעשות שימוש במידע הנחשף באופן בלתי אחראי לצרכים שונים, לרבות למשלוח דוא"ל זבל.

8. הסרה מרשימת דיוור:

במסגרת השירות נשלחות למשתמשים, מעת לעת, הודעות דואר אלקטרוני בדבר שיפורים, עדכונים ושינויים בשירות. משתמש המעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור  יכול לעשות זאת על ידי הקשה על המקש "הסר מרשימת התפוצה" הנלווה לכל הודעת דוא"ל הנשלחת למשתמשי השירות, או על ידי כניסה לכרטיס האישי של המשתמש באתר וביטול הסכמתו לקבלת התראות דואר או על ידי פנייה לשירות הלקוחות במייל או טלפונית.

9. סירוב להמשך קבלת פרסומות ו\או תוכן שיווקי לתיבת הדוא"ל:

במסגרת השירות נשלחים לתיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים, מעת לעת, פרסומות ו/או תוכן שיווקי אחר. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דברי דואר אלקטרוני כאמור רשאי לשלוח בכל עת הודעת סירוב באמצעות

לחיצה על הקישור בתחתית הדוא"ל או באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות במייל או טלפונית או באמצעות שינוי הגדרות בשירות: על ידי כניסה לכרטיס האישי של המשתמש באתר,וביטול הסכמתו לקבלת התראות דואר.

10. בקשות משפטיות:

השותפות משתפת פעולה עם חקירות של רשויות אכיפת החוק וכן עם צדדים שלישים אחרים לצורך אכיפת החוק ושמירת הדינים. במסגרת זו השותפות רשאית למסור כל מידע אודות משתמשי השירות לרשויות אכיפת החוק ולכל רשות אחרת.

11. תמונות:

כל תמונה שתפרסם בפרופיל שלך ו/או בדרך אחרת באתר הינה באחריותך בלבד. עליך לוודא כי אינך מפר חוק או הוראה כלשהי בפירסומה.

 

12 .שליטה בשם המשתמש ובסיסמה:

המשתמש נושא באחריות לכל הפעולות המבוצעות בשם המשתמש ובסיסמה האישית שלו. לפיכך מומלץ כי משתמש לא יחשוף בפני צד שלישי כלשהו  את הסיסמה שלו ו/או את דרכי ההתחברות שלו לשירות. מובהר כי המשתמש נושא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש ובסיסמה האישית שלו.

מבלי לפגוע בכתוב, ידוע למשתמש כי השותפות ו/או מי מטעמה ו/ו שירות הלקוחות של השותפות חשופים לסיסמה ולשם המשתמש של כל משתמשי השירות.

13. שינויים ועידכונים:

המשתמש רשאי לשנות או לעדכן את המידע האישי בכרטיסו ע"י כניסה לתפריט המשנה "פרופיל " בתפריט "עריכת הפרופיל שלי".

14. הודעות לגביי שינויים:

השותפות שומרת על זכותה לשנות ולעדכן מדי פעם בפעם את מדיניות הגנת הפרטיות שלה. השינוי ייכנס לתוקף מיד.

15. יצירת קשר עם השירות:

כל שאלה המתעוררת בנוגע למסמך זה, מדיניות השירות או אופן השימוש בו יש להפנות לנציגי השותפות דרך אתר או אפליקציית  Loveme.co.il ע"י לחיצה על כפתור "צור קשר", או על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל service@loveme.co.il, או על ידי חיוג לשירות הלקוחות של Love me הפועל בכל יום (א-ה) בין השעות 09:00-16:00 במספר 072-2700770 .

 

 

 

אתר זה משתמש בעוגיות כולל כאלו של צד שלישי, אם לא תשנו את ההגדרות שלכם, נניח שזה בסדר מבחינתכם. פרטים נוספים.
close